Plan van aanpak opleiding BA4/BA5
Plan van aanpak opleidingen

1.1 Deel 1 – Analyse

Doelstellingen

Analyse van de lokale situatie bij de klant van Zorgbedrijf Antwerpen. In samenspraak met de lesgever wordt er besproken welke punten meer benadrukt dienen te worden of op welke punten er, in functie van de beroepsbezigheid, meer of juist minder het accent moet worden gelegd.

Stappen

Er wordt fysisch of telefonisch overleg gepleegd tussen de opleidingsverantwoordelijke en de lesgever:

* het aantal deelnemers wordt besproken;
* de technische achtergrond van de deelnemers wordt overlopen;
* de typische kenmerken van de installatie worden besproken, eventueel kan een bezoek ter plaatse aan de technische installatie meer duidelijkheid brengen.

Resultaat

Optimale voorbereiding voor de opleiding BA4/BA5, zodat de cursus maximaal aansluit bij de behoefte van de deelnemers.

1.2 Deel 2 – Opleiding BA4

Doelstellingen

De werknemers van Zorgbedrijf Antwerpen maximaal informeren omtrent de gevaren en de risico’s van, werken in de nabijheid van of werken aan een elektrische installatie voor gewaarschuwde personen.

Stappen (duurtijd 1 dag)

Onze opleiding omvat standaard volgende onderwerpen:

* beschermingsmiddelen

* regelgeving

* EHBO-info

* algemene risico’s

* brandgevaar

* hoofdregels

* ontploffingsgevaar

* bekwaamheid personen

* rechtstreekse aanraking

* waarden wisselspanning

* onrechtstreekse aanraking

* IP-beschermingsgraad

* risico’s voor de mens

* elektrisering – elektrocutie

* bepalingen en pictogrammen

* kortsluiting

* brandwonden

* keuze & gebruik van elektrische installaties

* veilig werken met elektrische installaties

* praktische wenken

Na de behandeling van bovenstaande onderwerpen kunnen de deelnemers vragen stellen.  Eventueel kunnen, indien de opleidingslocatie dit toelaat, een aantal zaken praktisch toegelicht worden tijdens een bezoek aan de installatie van de klant. Er wordt steeds afgesloten met een proef waarbij de deelnemers een reeks multiplechoicevragen krijgen en waarbij zij hun cursusmateriaal mogen gebruiken.

Resultaat

Alle deelnemers die voor de proef slagen (minimaal 75% van de vragen correct beantwoord), krijgen een attest: Opleiding Gewaarschuwd persoon BA4.  Dit is echter nog geen bevoegdheidsverklaring volgens artikel 47 van het AREI, dat komt in deel 3 aan bod.

1.3 Deel 3 – Opleiding BA5

Doelstellingen

De werknemers van Zorgbedrijf Antwerpen maximaal informeren omtrent de gevaren en de risico van werken in de nabijheid van of werken aan een elektrische installatie voor bevoegde personen.

Stappen (duurtijd 2 dagen – te bespreken in onderling overleg)

Onze opleiding omvat standaard volgende onderwerpen:

* regelgeving

* algemene risico’s

* hoofdregels

* bekwaamheid personen

* ongevallen met elektriciteit

* soorten transformatoren

* spanningsgebieden

* elektrisering – elektrocutie

* bescherming tegen rechtstreekse aanraking

* veilig werken met elektrische installaties

* weerstand menselijk lichaam

* grensspanningen

* EHBO-info

* brandgevaar

* ontploffingsgevaar Ex kenmerken

* uitwendige invloeden

* IP-beschermingsgraad

* brandwonden

* tijd/stroomkarakteristieken

* veiligheidstransformatoren

* type netten (TT – TN – IT)

* werkzaamheden onder spanning

* IP-beschermingsgraad

* werken aan elektrische installaties

* overstroombeveiliging

* kabellengte i.f.v. beveiliging tegen Onrechtstreekse Aanraking

* kortsluitstroombeveiliging

* bepalingen overstroombeveiliging

* kortsluitstromen

* onderbrekingsvermogen beveiligingen

* maximale stroom in leidingen

* veiligheidsafstanden

* vitale 5 + 3

* pictogrammen

Na de behandeling van bovenstaande onderwerpen, kunnen de deelnemers vragen stellen.  Eventueel kunnen, een aantal zaken praktisch toegelicht worden tijdens een bezoek aan de installatie van de klant.  Er wordt steeds afgesloten met een proef waarbij de deelnemers een reeks multiplechoicevragen krijgen en waarbij zij hun cursusmateriaal mogen gebruiken.

Resultaat

Alle deelnemers die voor de proef slagen (minimaal 75% van de vragen correct beantwoord), krijgen een attest: Opleiding Bevoegd Persoon BA5.  Dit is echter nog geen bevoegdheidsverklaring volgens artikel 47 van het AREI, dit komt in deel 4 aanbod.

1.4 Deel 4 – Opstellen nodige documenten

Doelstellingen

 Zorgbedrijf Antwerpen wil zich administratief in orde laten stellen met Art. 6 van Bijlage 2 van het KB van 04 december 2012. Concreet betekent dit het opmaken van alle noodzakelijke documenten zoals bedoeld in de Code van goede praktijk bij het werken aan en in de omgeving van elektrische installaties.

Stappen

De volgende stappen en documenten worden hierbij gemaakt in overleg met de technisch verantwoordelijke van de installatie:

* opstellen van het flowdiagram ‘Elektrische bevoegdheden’;
* opstellen werktoelating m.b.t. werken aan of in de buurt van elektrische installaties;
* opstellen document: ‘Werkvolgorde en extra preventiemaatregelen’;
* opstellen document: ‘Algemene veiligheidsinstructies elektriciteit’;
* opstellen bekwaamheidsmatrix van personen m.b.t. elektrische werkzaamheden;
* opstellen van de formulieren voor de bevoegdheidsverklaring.

Resultaat

Alle bovenstaande documenten voor alle geslaagde deelnemers van de opleiding worden aan Zorgbedrijf Antwerpen overgemaakt.  Hierdoor zal Zorgbedrijf Antwerpen volledig wettelijk in orde zijn volgens Art. 6 van Bijlage 2 van het KB van 4 december 2012.