Bureau 9000 vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie mogelijks doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacy Policy welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Bureau 9000 bv, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Grotesteenweg Noord 1 bus 4, met ondernemingsnummer BTW BE 0632.926.285, en als contactpersoon de heer Jozef Mees (jozef.mees@bureau9000.be)

Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Bureau 9000 leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. WELKE GEGEVENS?

Via deze website kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken wanneer u het contactformulier of aanvraag tot offerte invult, of wanneer u zich inschrijft voor één van onze opleidingen.

De persoonsgegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, en andere informatie ter uitvoering van onze activiteiten.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Bureau 9000 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de doeleinden bepaald hieronder:

  • Het leveren van onze diensten aan klanten. Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren.
  • Financiële administratie. Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden.
  • Direct marketing. Naar bestaande klanten kan, zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant, per e-mail een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.
  • Om te antwoorden op uw vragen. Het e-mailadres dat u invult, kan gebruikt worden om u informatie te sturen en/of andere verzoeken of vragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht of verhuurd aan derden. De persoonsgegevens worden door Bureau 9000 bewaard en verwerkt voor een periode die niet langer dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bureau 9000 verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

In geen geval kan Bureau 9000 aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bureau 9000. Daarnaast heeft u steeds het recht om Bureau 9000 te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Bureau 9000 in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Bureau 9000 daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@bureau9000.be, per post naar 9810 Nazareth, Ten Edestraat 8a of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

5.6 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Bureau 9000 is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen en het gebruik van cookies op die websites.

7. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Aanpassingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

V1.05 – 24/07/2018