Plan van aanpak voor risicoanalyses en uitwendige invloedsfactoren
Plan van aanpak risicoanalyses

1.1 Deel 1 – Analyse

Doelstellingen

Analyse van de aanvraag op basis van het aanvraagformulier. Op die manier kunnen de kickoff en de opstart van het project zo optimaal mogelijk voorbereid worden.

Stappen

Bekijken hoe de samenstelling van de opdracht is opgebouwd:

* aantal gebouwen;
* aantal borden;
* verhouding tussen het aantal borden en de gebouwen;
* verificatie of alle noodzakelijke informatie aanwezig is om de opdracht te kunnen starten:

Is er een technisch verantwoordelijke beschikbaar?
Zijn de elektrische schema’s voorhanden?
Zijn de meest recente keuringsverslagen voorhanden?

Resultaat

Optimale voorbereiding voor de kickoff om op die manier de opdrachtgever voldoende tijd te geven om alle documenten klaar te hebben tegen de kickoff.

1.2 Deel 2 – Kickoff & projectdefinitie

Doelstellingen

Eerste vergadering met de projectverantwoordelijke van Zorgbedrijf Antwerpen en de preventieadviseur, met het oog op het opstarten van het project.

Stappen

Tijdens deze startvergadering worden volgens items besproken:

* korte toelichting m.b.t. de objectieven van het project door de opdrachtgever;
* welke persoon kan ons begeleiden bij de rondgang langs alle elektrische borden;
* zijn er lopers of sleutels voorhanden die ons toegang kunnen verlenen tot elke locatie met een elektrisch bord;
* overlopen van de frequentiegraad (personen die in de buurt van een elektrisch bord komen);
* overlopen van nuttige informatie in het kader van het opstellen van de uitwendige invloedsfactoren;
* zijn alle facturatiegegevens bekend alsook aan wie de facturen te richten;
* specifieke opmerkingen;
* korte toelichting over onze manier van werken.

Opmerking

Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om bepaalde accenten of klemtonen te leggen in de aanpak:

* voorstellen van de respectieve ploegen qua samenstelling en bevoegdheden (indien projectteam);
* opstellen tijdsschema voor de rapportering en een kalender van het overleg;
* aanduiden van de relevante beschikbare informatie aangaande het project en vermelden van informatiebronnen.

Resultaat

Verslag van de kickoffvergadering inclusief o.a. de planning en de contactgegevens van de betrokkenen.

1.3 Deel 3 – Uitvoering risicoanalyse

Doelstellingen

Alle borden gekeurd door een erkend keuringsorganisme en bijbehorende stuurborden onderwerpen aan een risicoanalyse volgens het KB 4 december 2012.

Stappen

De scoring gebeurt op basis van volgende parameters:

* de waarschijnlijkheid (W) dat uit een gevaar letsel voortkomt;
* duur van blootstelling (D) aan het gevaar;
* omvang of ernst (E) van het letsel of van de schade.

We werken hierbij met een specifieke vragenlijst en daarbij worden de scores op basis van die drie parameters als volgt bepaald:

Waarschijnlijkheid (W)

0,1 Bijna niet denkbaar
0,2 Praktisch onmogelijk
0,5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen
3 Ongewoon
6 Zeer goed mogelijk
10 Te verwachten

Duur/frequentie (D)

0,5 Zeer zelden (minder dan 1 maal per jaar)
1 Zelden (jaarlijks)
2 Soms (maandelijks)
3 Af en toe (wekelijks)
6 Regelmatig (dagelijks)
10 Voortdurend

Ernst (E)

1 Gering Letsel zonder verlet
3 Belangrijk Letsel met verlet
7 Ernstig Irreversibel letsel, invaliditeit
15 Zeer ernstig 1 dode
40 Ramp Meerdere doden
100 Catastrofe Vele doden

Het product van deze drie factoren geeft het risicocijfer: R = W x D x E

  Risico Actie
R ? 50 Zeer beperkt risico Geen actie vereist
51 ? R ? 99 Aandacht vereist, geen actie nodig Aandacht vereist, geen actie
100 ? R ? 150 Maatregelen vereist Actie binnen 1 jaar vereist
150 ? R ? 200 Directe verbetering vereist Actie binnen 6 maanden vereist
R > 200 Werkzaamheden stoppen Installatie uitschakelen

1.4 Deel 4 – Opstellen uitwendige invloedsfactoren (AREI – Art. 19)

Doelstellingen

Het opstellen van de uitwendige invloedsfactoren per lokaal of groep van lokalen waar zich een elektrische installatie bevindt.

Stappen

Op basis van onderstaande parameters wordt een tabel opgesteld die per lokaal weergeeft welke uitwendige invloedsfactoren een impact kunnen hebben op de elektrische installatie:

Uitwendige invloeden van de categorie A (omgeving)

AA Temperatuur AE Vaste lichamen AH Trillingen
AA1  -60°C tot +5°C AE1 te verwaarlozen AH1 zwak
AA2  -40°C tot +5°C AE2 klein AH2 matig
AA3  -25°C tot +5°C AE3 zeer klein AH3 sterk
AA4  -5°C tot +40°C AE4 stof AK Flora
AA5  +5°C tot +40°C AF Corrosie AK1 te verwaarlozen
AA6  +5°C tot +60°C AF1 te verwaarlozen AK2 risico
AA7  -15°C tot +25°C AF2 atmosferisch AL Fauna
AA8  +5°C tot +30°C AF3 afwisselend en toevallig AL1 te verwaarlozen
AD Water AF4 bestendig AL2 risico
AD1 te verwaarlozen AG Schokken
AD2 tijdelijk vochtig AG1 zwak
AD3 vochtig AG2 matig
AD4 nat AG3 sterk
AD5 besproeid
AD6 inwerking watermassa’s
AD7 overstroomd
AD8 ondergedompeld

Uitwendige invloeden van de categorie B (gebruik)

BA Bekwaamheid BC Contacten met aardpotentiaal BE Materialen
BA1 normaal BC1 geen BE1 gewoon
BA2 kinderen BC2 weinig BE2 brandgevaar
BA3 gehandicapten BC3 veel BE3 ontploffingsgevaar
BA4 gewaarschuwden BC4 voortduren BE4 besmettingsgevaar
BA5 bevoegden BD Evacuatie
BB Weerstand menselijk lichaam BD1 normaal
BB1 droge huid BD2 lang
BB2 natte huid BD3 overbezet
BB3 ondergedompeld in water BD4 lang en overbezet

Uitwendige invloeden van de categorie C (constructie)

CA Constructie CB Structuur
CA1 niet-brandbaar CB1 te verwaarlozen
CA2 brandbaar CB2 verspreiding van brand
      CB3 bewegende constructie
      CB4 instabiel / buigzaam

1.5 Deel 5 – Oplevering rapporten

Doelstellingen

Tijdens deze meeting worden de risicoanalyserapporten en het document met de uitwendige invloedsfactoren overhandigd en besproken met de projectverantwoordelijke van Zorgbedrijf Antwerpen en de preventieadviseur.

Stappen

* overlopen van de RA waarin actie vereist is;
* overlopen van de uitwendige invloedsfactoren;
* bespreken wat mogelijke preventiemaatregelen kunnen zijn;
* opmaken van een samenvattend verslag m.b.t. de bevindingen;
* formuleren van conclusie/aanbeveling.

Deliverables

* Verslag/rapport met risicoanalyses, foto’s van gesloten bord, open bord en alle fouten met risicocijfer > 100 + aanbeveling met betrekking tot mogelijke preventiemaatregelen in pdf.
* Een actieoverzichtslijst in Excel met volgende kolommen: benaming installatie, Id, beschrijving risico, waarschijnlijkheid, waarde, risico, risicobeschrijving, preventiemaatregel.
* Document met de uitwendige invloedsfactoren dat ondertekend moet worden door de uitbater en de Externe Dienst voor Technische Controle.
* Toelichting aan de opdrachtgever en preventieadviseur.