Wetgevend kader

1.1 AREI Art. 269: Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van elektrische installaties

In artikel 269 van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties staat vermeld dat elke installatie onder meer een ééndraadsschema en een situatieschema moet bevatten. Deze documenten worden opgemaakt en nadien goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme. Ook bij elke belangrijke wijziging aan de installatie, zoals bvb. het uitbreiden van het aantal stroombanen rechtstreeks vanuit het verdeelbord, moeten deze schema’s worden uitgebreid en aangepast.

Elke wijziging of uitbreiding van een elektrische installatie moet aangebracht worden op het situatieschema. Dit schema moet op ieder ogenblik de bovenstaande toestand van de elektrische installatie weergeven.

Het dossier van de elektrische installatie, waarvan sprake in artikel 269 van het AREI moet samengesteld worden in tweevoud. Een exemplaar moet in het bezit zijn van de eigenaar of de bestuurder van de elektrische installatie; het andere moet bewaard worden door de eventuele huurder.

Het dossier van de huishoudelijke elektrische installatie bevat:

1. het (de) ééndraadschema(s) van de elektrische installaties;

2. het (de) situatieschema(s) van de elektrische installaties;

3. het of de processen-verbaal van overeenkomst van de elektrische installatie;

4. eventueel het of de proces(sen)-verbaal van controle van de elektrische installatie;

5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen;

6. welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;

7. eventueel gelijkaardige documenten als onder 1-, 2-, 3- en 5 indien een belangrijke wijziging of een aanzienlijke uitbreiding werd uitgevoerd;

8. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging die niet als belangrijk kan beschouwd worden;

9. of elke uitbreiding van de elektrische installatie die niet aanzienlijk is en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

Voorbeeld van een situatieschema:

situatieschema

Voorbeeld van een ééndraadsschema: